default orange

Chi tiết tin

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: Hồ Chí Minh và con đường thành lập Đảng Cộng sản

Người đăng: Admin VHTT Ngày đăng: 15:21 | 28/01 Lượt xem: 1309

 

       Gian nan cuộc trường chinh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930)

      Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về con đường cứu nước, nhiều nhà yêu nước cũng đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền từ tay thực dân, phong kiến. Sự kiện ngày 5/6/1911: Người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này là Hồ Chí Minh) lên đường ra đi tìm đường cứu nước đã khởi đầu một trang sử mới hào hùng của dân tộc.

      Năm 1917, Người đến Paris. Năm 1919, Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6/1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, với tên gọi mới là Nguyễn Ái Quốc, Người gửi Bản yêu sách 8 điểm tới Hội nghị Versailles. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lê-nin và từ đó Người đã chính thức tìm thấy chân lý cho con đường cứu nước đúng đắn của dân tộc Việt Nam.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất Đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930. Hội nghị đã quyết định hợp nhất 3 tổ chức Đảng (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Hội nghị hợp nhất Đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.

        Mùa Xuân năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp (từ ngày 3 đến ngày 07/02/1930) ở bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc). Hội nghị quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03 tháng 02 năm 1930, đánh dấu mốc son cho sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gởi đến công nhân, nông dân, đồng bào, đồng chí cả nước nhân dịp thành lập Đảng.

      Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo và xác định rõ: “Cách mạng việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất, đúng đắn nhất để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người”.

        Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người viết: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”. Đường lối cách mạng của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phù hợp và đáp ứng đúng nguyện vọng của giai cấp công nhân, các tầng lớp nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khẳng định giai cấp công nhân và đảng tiên phong của nó đứng ở vị trí trung tâm và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Đối với nước ta, không còn con đường nào khác để có độc lập dân tộc thật sự và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Cần khẳng định rằng, đây là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn dứt khoát kể từ 3/2/1930.

      Bền bỉ cuộc kháng chiến vĩ đại khai sinh ra nước Việt Nam (2/9/1945)

      Ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với đường lối cách mạng cứu nước đúng đắn. Đảng ta đã quy tụ đoàn kết tất cả các giai cấp và các tầng lớp yêu nước, xây dựng lực lượng cách mạng lớn mạnh và rộng khắp đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản chủ trương và phát động đã mở rộng trên cả nước. Ngay những ngày đầu tiên thành lập Đảng, ngày 1/5/1930 là một mốc son trong cao trào cách mạng 1930-1931. Cao trào cách mạng này, với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Cao trào cách mạng cùng sự ra đời của Chính quyền Xô Viết là kết tinh sức mạnh to lớn của khối liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo, đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này.

       Quốc tế Cộng sản đã khẳng định : "Phong trào cách mạng bồng bột trong cả xứ Đông Dương đã góp phần tăng thêm ảnh hưởng cộng sản trong các xứ thuộc địa, nhất là các nước phương Đông”. Trong phiên họp ngày 11/4/1931. Hội nghị toàn thể lần thứ XI Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đã ra quyết định công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là phân bộ độc lập trực thuộc Quốc tế Cộng sản.

        Sự biến động của thế giới và trong nước đã tác động đến phong trào cách mạng Việt Nam cuối những năm 30 của thế kỷ XX. Tuy nhiên, chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương là đảng mạnh nhất. Tháng 7/1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản chủ trì, họp tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hội nghị dựa trên Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản, căn cứ tình hình cụ thể của Việt Nam để định ra đường lối và phương pháp đấu tranh thích hợp. Để phù hợp với tình hình mới. Đảng xác định mục tiêu trước mắt, trực tiếp là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh đòi quyền tự do, độc lập, dân chủ, hòa bình cho dân tộc.

Qua phong trào đấu tranh dân chủ đã được Đảng tập hợp, xây dựng và phát huy được sức mạnh đoàn kết dân tộc. Đó là kinh nghiệm quí báu nhất, đồng thời là thắng lợi to lớn nhất của phong trào đấu tranh dân chủ năm 1936 – 1939. Phong trào dân chủ là cuộc tổng diễn tập thứ hai nhằm chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ðể đẩy phong trào giải phóng dân tộc, Hội nghị Trung ương 11/1939 chủ trương "Phải đưa cao cây cờ dân tộc lên". "Bước đường sinh tồn của các dân tộc Ðông Dương không có con đường nào khác hơn là đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập".

Hội nghị Trung ương VIII do Hồ Chí Minh chủ trì (5/1941) nhấn mạnh: "Nhiệm vụ giải phóng dân tộc, độc lập cho đất nước là một nhiệm vụ trước tiên của Ðảng ta". "Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới quyền lợi giải phóng của toàn thể dân tộc" . Hội nghị Trung ương đề ra những quyết sách quan trọng vào đầu năm 1945 thổi bùng lên cao trào cuộc kháng Nhật cứu nước; quyết định Tổng khởi nghĩa của Hội nghị Ðảng toàn quốc Tháng 8-1945.

Qua những năm lãnh đạo cách mạng, trải qua các cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh, Đảng từng bước thực hiện ba cao trào cách mạng lớn (1930 -1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945). Tuy có cuộc cách mạng không thành công, nhưng đó là ba cuộc tổng diễn tập cách mạng, Đảng đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công vĩ đại. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do, dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền non trẻ của nhà nước Việt Nam độc lập, Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (tháng 5/1954), đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới”.

Một lần nữa, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chấm dứt ách thống trị tàn bạo hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trên cả nước, bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, thời kỳ mới, thời kỳ độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (12/1986) đã nghiêm khắc kiểm điểm sự lãnh đạo của mình, khẳng định những mặt làm được, phân tích rõ những sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm chủ quan, duy ý chí trong lãnh đạo kinh tế, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

        Thực hiện thành công công cuộc đổi mới và xây dựng CNXH ở Việt Nam

       Trải qua 84 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại: Thứ nhất là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thứ hai là: Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thứ ba là: Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (1/7/1996) đã nhận định: “Công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra cho 5 năm 1991-1995 đã được hoàn thành về cơ bản. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn”.

Đại hội khẳng định tiếp: “Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Đại hội đã đề ra nhiệm vụ từ năm (1996 – 2000) là: “tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào thế kỷ sau”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) chỉ rõ: “Thực tiễn phong phú và những thành tựu thu được qua 15 năm đổi mới đã chứng minh tính đúng đắn của Đảng, đồng thời giúp chúng ta nhận thức càng rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thế kỷ XX là thế kỷ đấu tranh oanh liệt và chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta. Thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ nhân dân ta tiếp tục giành thêm nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (2011). Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trải qua quá trình 84 năm dưới sự lãnh đạo cách mạng của Đảng, với những thắng lợi đã giành được cho chúng ta thấy và tự hào về dân tộc Việt Nam, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Để thực hiện được con đường mà Người đã lựa chọn, Đảng phải luôn kiên định mục tiêu xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và những thành tựu cách mạng đã đạt được, giữ vững độc lập dân tộc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 – 3/2/2014), tự hào về truyền thống của Đảng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”, thực hiện thành công mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Ths. Hoàng Anh Tuấn

Nguồn: http://www.bqllang.gov.vn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Chính phủ điện tửTRANG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ TAM KỲ
ĐỊA CHỈ: 159 TRƯNG NỮ VƯƠNG - THÀNH PHỐ TAM KỲ - QUẢNG NAM
Email: vhttttamky.quangnam.@gov.vn - Điện thoại: 02353. 851.208
Quản lý nội dung: Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin. Quản trị và thiết kế: Ông Thái Viết Cam - Chuyên viên
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

000073671