Thông báo Kết luận của Ban Bí thư số 27-TB/TW ngày 09/5/2011 về việc sơ kết chỉ thị 54-CT/TW

Thứ năm, 24 Tháng 11 2011 09:31 Lượt xem : 4487
In

Thông báo Kết luận của Ban Bí thư số 27-TB/TW ngày 09/5/2011 về việc sơ kết chỉ thị 54-CT/TW