Đánh giá cán bộ, đảng viên: Cần công tâm, khách quan và trách nhiệm

Thứ tư, 25 Tháng 4 2012 15:34 Lượt xem : 1999
In

Trong các tồn tại về công tác Đảng thì việc đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên là khâu hạn chế rõ nhất ở nhiều góc cạnh, cần có biện pháp tích cực để khắc phục…

alt
 

Đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng là việc làm hết sức cần thiết. Đánh giá đúng thì các khâu tiếp theo trong quy trình công tác cán bộ đạt kết quả tốt, phát huy tác dụng. Đảng thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tư duy về công tác cán bộ; xây dựng tiêu chí chức danh cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp để làm cơ sở đánh giá, bổ nhiệm… Vì thế, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thời gian qua có chuyển biến nhất định. Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó đánh giá cán bộ, đảng viên nhiều lúc, nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lắm khi nhận xét cán bộ còn nghiêng về ý chí chủ quan của người đứng đầu đơn vị. Vai trò của cấp ủy cơ sở trong nhiều trường hợp chưa rõ nét nên khâu đánh giá cán bộ, đảng viên chưa thoát khỏi duy tình, cá nhân, cục bộ. 

Phải công tâm, khách quan và với trách nhiệm cao của tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu thì mới hy vọng đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên đạt yêu cầu mong muốn. Và hãy nghiêm minh thì hiệu quả, chất lượng về đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên ngày một nền nếp, chất lượng.

Cũng do chưa đầy đủ trách nhiệm trong công tác đánh giá như vậy nên không ít cán bộ, đảng viên thiếu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, chưa thật sự gương mẫu về cách sống, lối sống; tính tiền phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của một bộ phận đảng viên mờ nhạt, sống thực dụng, lãng phí, thậm chí có đảng viên còn xem thường kỷ luật Đảng, kỷ cương của pháp luật Nhà nước… Những hạn chế trên, trong nội bộ Đảng phải dũng cảm nhận ra  và có biện pháp hữu hiệu khắc phục trong thời gian tới. Theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16.1.2012 tại Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)  về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, nhưng trước mắt cần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tổng kết rút kinh nghiệm để tăng cường trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu về đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên.

Trước hết, cần nhận thức đúng và xây dựng tiêu chí đánh giá sát với yêu cầu thực tiễn. Một việc có ý nghĩa cho sự phát triển chung của tổ chức đảng, đơn vị là làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức đúng đắn rằng: Đánh giá cán bộ, đảng viên sẽ tạo cơ sở, tiền đề để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ và dự nguồn nhân sự cấp ủy. Vì thế, quá trình triển khai, thực hiện cố gắng khắc phục trình trạng qua loa, đại khái, bằng mặt không bằng lòng, thiên vị, phe cánh... Để đánh giá cán bộ, đảng viên sát, đúng thì cấp ủy và người đứng đầu đơn vị cần căn cứ vào tiêu chí chung của tổ chức Đảng và cơ quan chủ quản cấp trên để cụ thể hóa các chỉ tiêu đó sát với tình hình thực tế. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định, nhiệm vụ được tổ chức giao và phẩm chất chính trị, lối sống của cán bộ, đảng viên làm thước đo để đánh giá. Lấy giáo dục, chủ yếu giáo dục bằng hành động gương mẫu của đảng viên, trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo thực sự mẫu mực về mọi mặt để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng về đánh giá cán bộ và phân loại đảng viên.

Thứ hai, cần coi trọng sự thống nhất tương đối giữa tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên. Mọi đảng viên đều có nhiệm vụ cụ thể do cơ quan, đơn vị, đoàn thể cùng cấp giao phó nên tiêu chí đánh giá, phân loại phải thống nhất cơ bản về nội dung, thời gian. Sự thống nhất này sẽ giúp cho việc đánh giá một đối tượng cụ thể với hai tư cách khác nhau (cán bộ - đảng viên) nhưng không khác nhau về kết quả đánh giá. Để có sự thống nhất này, đòi hỏi cấp ủy và người đứng đầu  xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế về mối quan hệ của đôi bên đối với công tác cán bộ. Việc xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về đánh giá cán bộ như vậy sẽ khắc phục tình trạng tranh công hoặc đổ lỗi cho nhau. Trước mắt, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về xây dựng chỉnh đốn Đảng, cần kiểm điểm làm rõ về đánh giá cán bộ, phân loại đảng viên thời gian qua ở cơ quan, đơn vị mình thật sự công tâm, khách quan chưa? Tại sao có nhiều hiện tượng tiêu cực xung quanh công tác đánh giá cán bộ chưa được khắc phục; vai trò người đứng đầu trong mối quan hệ với cấp ủy về đánh giá cán bộ, đảng viên thực sự tốt chưa?… 

Đánh giá cán bộ, đảng viên là nhận xét một cách tổng hòa các mối quan hệ đối với người được đánh giá. Để công tác này ngày càng thực chất, hằng năm cấp ủy và người đứng đầu đơn vị tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp cụ thể cả nội dung, phương pháp đánh giá theo định kỳ hoặc đột xuất trên cơ sở mục tiêu, phương hướng của đơn vị để đối khớp với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên. Tất cả vấn đề trên không chỉ là quy định mà còn là tình cảm, trách nhiệm của tổ chức đảng, người đứng đầu đối với cán bộ, đảng viên của mình. Việc đánh giá cán bộ, phân loại tác động đến cả quy trình về công tác cán bộ nên phải chú trọng nhiều mặt của cuộc sống, trong đó có chế độ chính sách đối với đội ngũ trực tiếp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ này.

NGUYỄN THANH HẢO

quangnam.gov.vn