Ban chỉ đạo CTMTQG về Nông thôn mới Quảng Nam

Thứ ba, 20 Tháng 8 2013 20:30 Lượt xem : 1430
In


    Ban chỉ đạo CTMTQG về Nông thôn mới Quảng Nam

    1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

    - Ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo;

    2. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo:

    - Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực;

    - Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban;

    - Ông Nguyễn Văn Gặp - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban;

    3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm:

    - Ông Nguyễn Thành Vân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, ủy viên;

    - Ông Nguyễn Ngọc Truyền - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ủy viên;

    - Ông Trần Văn Tri - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên;

    - Ông Trần Đình Tùng - Giám đốc Sở Tài chính, ủy viên;

    - Ông Trương Văn Lư - Giám đốc Sở Xây dựng, ủy viên;

    - Ông Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc Sở Công Thương, ủy viên;

    - Ông Trương Văn Cận - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, ủy viên;

    - Ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ, ủy viên;

    - Ông Phan Như Thạch - Giám đốc Công an tỉnh, ủy viên;

    - Ông Dương Chí Công - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy viên;

    - Ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy viên;

    - Ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch - Giám đốc Sở Y tế, ủy viên;

    - Ông Trần Ngọc Nhi - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy viên;

    - Ông Đinh Hài - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ủy viên;

    - Ông Hồ Quang Bửu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ủy viên;
   - Ông Phan Văn Chức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ủy viên;

    Chức năng nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương;

2. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh, ngành có liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới;

3. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương;